Obchodné podmienky - V OBZOR

vydavateľstvo zdravotníckej literatúry

Prejsť na obsah
Obchodné podmienky
Akceptovanie Obchodných podmienok je potvrdené odoslaním záväznej objednávky.  
Úvod  
Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na druhej strane sú podriadené príslušným ustanoveniam zákona č. 108/2000 Z.z. v znení zmien a doplnkov a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení zmien a doplnkov.  Predávajúci je obchodná spoločnosť V OBZOR, s.r.o., IČO: 35 708 956, so sídlom Exnárova 7, 821 03 Bratislava. Spoločnosť je registrovaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vlož-ka číslo: 20854/B  Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu s predávajúcim, dôsledkom ktorého bude prevod vlastníckeho práva k predmetu predaja.
Všeobecné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky tovary a služby poskytované predávajúcim.  Predávajúci zaručuje cenu objednávky v čase jej uskutočnenia. V prípade zmeny ceny v z dôvodu zmeny ceny od dodávateľov bude kupujúci včas o tejto skutočnosti informovaný. Z tohoto dôvodu je kupujúci oprávnený objednávku stornovať, alebo po prevzatí objednaného tovaru odstúpiť od zmluvy.  Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku. Bezplatné zrušenie je kupujúci povinný uskutočniť elektronicky písomnou formou, alebo telefonicky do 5 hodín, v prípade objednania po 18. hodine najneskôr do 8.00 hod. dňa nasledujúceho po dni, kedy bol tovar objednaný. Kontakty sú uvedené na stránke predávajúceho .  Predávajúci je oprávnený neúplnú, nepravdivú alebo neuhradenú objednávku zrušiť  Tovar zobrazený na stránke predávajúceho je k dispozícii, ak priamo pri samostatnej položke nie je iné označenie.  Kupujúci berie na vedomie, že informácie uvedené na stránke predávajúceho sú preberané od tretích subjektov. Predávajúci preto nezodpovedá za vecné, technické a iné špecifikácie týchto tovarov.  Predávajúci je oprávnený kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty uverejnené na jeho stránke .  Spôsoby objednávania  Kupujúci objednáva tovar na stránke predávajúceho.
Objednávka musí obsahovať tieto náležitosti: - meno a priezvisko /obchodné meno - adresa bydliska / sídla - miesto dodania, ak sa nezhoduje s adresou bydliska / sídla - určenie tovaru a množstva - osobu zodpovednú na prevzatie tovaru - telefonický kontakt na zodpovednú osobu - e-mailovú adresu - druh a množstvo objednaného tovaru - spôsob a formu úhrady.  
Dodacie podmienky a lehoty
Objednaný tovar vám bude doručený výhradne Kuriérom zásielkovej služby.  Tovar vám bude doručený na adresu, uvedenú v objednávkovom formulári. Doba doručenia je určená spôsobom doručenia zvoleným v objednávke v rozhahu 2 – 5 dní. Zvyčajná doba dodania je dva dni po objednávke.  Pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru zákazníkovi už ďalší tovar neposielame a taktiež ho vyradíme z evidencie.  Cena za doručenie je uvedená na stránke predávajúceho  Predávajúci je oprávnený v jednotlivých prípadoch upraviť cenu za doručenie, pokiaľ sa na tom dohodol s kupujúcim prípadne v dôsledku úpravy cien doručovateľa.  Kupujúci je oprávnený sa dohodnúť s predávajúcim na inej forme doručenia objednaného tovaru. V takomto prípade bude individuálne dohodnutá cena aj lehota dodania.  Súčasťou dodávky je okrem objednaného tovaru i daňový doklad - faktúra. Súčasťou ceny tovaru nie sú poplatky za poštovné, prepravu a balné. Tieto sú účtované osobitne.
Platobné podmienky
Predávajúci je platcom DPH. Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu sú s DPH a sú konečné.  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny sú platné pre kupujúceho okamihom odoslania objednávky a sú závislé od platných cien v okamihu prijatia objednávky.  Pokiaľ je cena totožná resp. nižšia ako v objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar mu je dodaný za cenu platnú v okamihu prijatia objednávky.  Pokiaľ je cena vyššia ako v objednávke, predávajúci je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho. Kupujúci je následne na to oprávnený objednávku potvrdiť, alebo stornovať.
Platbu za objednaný tovar resp. službu je možné realizovať :  - úhradou faktúry bankovým prevodom na účet predávajúceho v ČSOB, a.s., č.ú. SK92 7500 0000 0005 8478 8013, variabilný symbol: číslo faktúry - alebo úhradou dobierky
Záručné podmienky
Kupujúci je povinný si tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Neskoršiu reklamáciu z titulu mechanického poškodenia nebudeme akceptovať.  Reklamácia tovaru sa realizuje telefonicky alebo písomne.  Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcim. Pokiaľ je táto lehota nedostatočná, je predávajúci povinný upovedomiť kupujúceho s určením lehoty konečného vybavenia. Po uplynutí dodatočnej lehoty je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať výmenu tovaru.  Ak sa preukáže, že reklamácia bola nedôvodná, predávajúci je oprávnený si účtovať manipulačný poplatok vo výške vzniknutých nákladov vynaložených na vybavenie reklamácie.  Kupujúci je povinný spolu s dodaným tovarom predložiť predávajúcemu písomný popis závady a kópiu daňového dokladu.  Kupujúci je povinný dodať reklamovaný tovar predávajúcemu v originálnom balení ak tovar tento mal.  Pokiaľ bola reklamácia uznaná ako opodstatnená, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s reklamačným konaním, t.j. náklady na doručenie  Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru a tovar nepoužívať. V opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú týmto neoprávneným používaním.  Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.  Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa dohodli na záručnej dobe 12 mesiacov.  Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.  Záručná doba na opravené alebo upravené veci je 3 mesiace.  Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.  Kupujúci je povinný si prevziať tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr však do 1 mesiaca od dňa, kedy sa oprava mala vykonať, prípadne kedy bol upovedomený o tejto skutočnosti.  Zodpovednosť za vady  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.  Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.  Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Ochrana osobných údajov
Kupujúcu je povinný pri objednávke uviesť údaje uvedené v časti „Spôsob objednávania“ týchto obchodných podmienok. Tieto informácie sú nevyhnutné k identifikácii kupujúceho, zaúčtovaniu platby, dodania tovaru, ako i komunikácie so zákazníkom  Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu sú dôverné, spracované elektronicky, chránené pred zničením a nie sú sprístupnené tretej osobe na akýkoľvek iný účel.  Používaním internetového obchodu kupujúci vyjadruje svoj súhlas so zhromažďovaním a používaním osobných údajov.  Ostatné ujednania  Tieto obchodné podmienky sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
Návrat na obsah